Návštevná politika

Poriadkové predpisy určujú návštevníkom spôsob užívania krytej plavárne Spojenej školy, Námestie sv. Štefana 1533/3 v Dunajskej Strede. 

Od návštevníkov sa vyžaduje dodržiavanie poriadkových predpisov a pokynov službukonajúceho pracovníka. Pri porušení poriadkových predpisov je tento oprávnený rušiteľa poriadku vykázať z priestorov plavárne. 

Do priestorov plavárne je zakázaný vstup osobám s príznakmi ochorenia covid, horúčkovitým ochorením, zápalom očných spojiviek a zvukovodov, nákazlivými, odporbudiacimi chorobami, kožnými parazitmi, kožnými chorobami, chorobami sprevádzanými výtokmi, bacilonosičom a osobám pod vplyvom alkoholu. 

Návštevníci sú povinní dodržiavať aktuálne proticovidové predpisy a nariadenia. 

Návštevníci sú povinní pred vstupom do bazénu umyť sa pod sprchami mydlom. 

Vstup do bazénu je povolený len v čistom a slušnom kúpacom úbore. 

Zakazuje sa: 

 1. volať bez príčiny o pomoc 
 2. vzájomne sa potápať, zrážať do vody, hádzať do vody a skákať do bazénu 
 3. behať po okrajoch bazénu 
 4. pohybovať sa mimo vyhradených priestorov 
 5. vstupovať do priestorov určených druhému pohlaviu 
 6. fajčiť v celom objekte 
 7. nosiť do priestorov plavárne flaše a iné sklené predmety 
 8. používať počas neorganizovaného plávania potápačské pomôcky 
 9. vstupovať neplavcom do priestoru s hlbokou vodou 
 10. vypiskovať a kričať, rušiť ostatných návštevníkov 
 11. vstupovať do objektu v topánkach 

Deťom do 10 rokov je vstup do plavárne povolený len v sprievode dospelej osoby. 

Vedenie Spojenej školy žiada návštevníkov, aby si cenné veci nenosili do objektu krytej plavárne, lebo za uložené veci v šatniach škola neručí.